Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds świadczeń rodzinnych

Utworzono dnia 23.12.2019
Czcionka:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

 

P O D I N S P E K T O R

ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekuna

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Komarówce Podlaskiej

 

ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska

 

I. Określenie stanowiska:

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat

II. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 3. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na oferowanym stanowisku;

 4. wykształcenie wyższe;

 5. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych;

 6. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa, w tym:

      1) ustawy o świadczeniach rodzinnych;

      2) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

      3) ustawy o dostępie do informacji publicznej;

      4) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

      5) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

      6) aktów wykonawczych ww. ustaw.

2. Mile widziane wykształcenie ekonomiczne.

3. Umiejętność konstruktywnego i analitycznego myślenia.

4. Rzetelność, odpowiedzialność, solidność

5. Umiejętność pracy w grupie

6. Komunikatywność.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. obsługa interesantów;

 2. wydawanie i przyjmowanie wniosków do świadczeń wyżej wymienionych ustaw;

 3. rejestracja przyjmowanych wniosków,

 4. przygotowanie decyzji w prowadzonym postępowania z wyżej wymienionych ustaw;

 5. współpraca z komornikiem i innymi jednostkami rządowymi i pozarządowymi wymaganymi do realizacji powierzonych zadań;

 6. Zapoznanie się z ustawą o pomocy społecznej (Dz.U.2019 poz 1622);

 7. przygotowanie list wypłat świadczeń wynikających z wyżej wymienionych ustaw

 8. przygotowanie dokumentów do realizacji świadczeń (zapłata za faktury)

 9. pomoc w wykonywaniu zadań księgowości,

 10. inne zadania zlecone przez kierownika Ośrodka.


 


 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej;

 2. budynek niedostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim;

 3. 40-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy. Godziny pracy od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30;

 4. praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, obsługa urządzeń biurowych, praca na dokumentach;

 5. wymuszona pozycja ciała;

 6. wysiłek głównie umysłowy;

 7. oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym;

 8. praca wiąże się z przebywaniem z grupą osób w pomieszczeniach zamkniętych;

 9. planowana data zatrudnienia: styczeń 2020 r.

 

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny

 2. Życiorys – (curriculum vitae)

 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie lub uwierzytelniona kopia dokumentów (dyplomy, świadectwa szkolne, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

 4. Oryginał kwestionariusza osobowego http://www.komarowka.naszops.pl/pliki/plik/kwestionariuszkandydata-na-pracownika-1576155220.doc

 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych.

 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 7. Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektor ds. świadczeń rodzinnych.

 8. Podpisana klauzula informacyjna zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych http://www.komarowka.naszops.pl/pliki/plik/2-zal-wzor-oswiadczenia-o-wyrazeniu-zgody-1576155158.docx

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 10. W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

Uwaga: Przedłożone dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

 

      11. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekuna

 

w terminie do dnia 03.01.2020 roku do godz. 11:00 osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej, ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska lub pocztą na adres .ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska.

 1. W przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina ich doręczenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 03.01.2020 r. o godz. 11:15

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert.

 2. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną mającą na celu stwierdzenie zgodności z zasadami naboru oraz kompletności złożonych dokumentów.

W wyniku analizy dokumentów komisja rekrutacyjna wytypuje listę kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy dokumenty aplikacyjne określone w niniejszym naborze.

       3. Zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

       4. Dodatkowe informacje można pozyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej tel. 83 3535481.

 

Komarówka Podlaska, 2019-12-23

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 42

W tym miesiącu: 184

W poprzednim miesiącu: 98

Wszystkich: 3052

Deklaracja dostępności