Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - pośrednik pracy

Utworzono dnia 09.06.2020
Czcionka:

Termin składania ofert

do dnia 16-06-2020

Status ogłoszenia

Aktualne

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej ul. Wojska Polskiego 13, lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

gops@komarowkapodlaska.org, w terminie do 16 czerwca 2020 r.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gops@komarowkapodlaska.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kierownik-Krystyna Wetoszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

83 353 54 81

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający planuje wyłonić Wykonawców następujących działań, dla następujących grup:
1. Pośrednictwo pracy

- pośrednik pracy - usługa zlecona, (śr 2 godz/15 UP, łącznie 30 godz.)- nakierowanie UP na wybór oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami, nabycie umiejętności aplikacyjnej ( w tym przygotowanie dokumentacji, prowadzenie rozmowy o pracę, szukanie ofert pracy, utrzymanie pracy).

Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

 

Realizacja - czerwiec 2020 r. - lipiec 2020 r.
 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

 

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe/doradcze

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie, Powiat: Radzyń Podlaski, Miejscowość: Komarówka Podlaska

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu pt. „Mogę więcej”. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPOWL.11.00.00 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: RPOWL.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", Numer i nazwa Poddziałania: RPOWL.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru Wykonawców usług szkoleniowo - doradczych adresowanych do 15 uczestników projektu (UP).
Realizacja zadań ma na celu pomoc UP w poprawie aktywności społeczno- zawodowej oraz poprawie dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący diagnozę potrzeb uczestników oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Celem wsparcia jest nakierowanie UP na wybór oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami, nabycie umiejętności aplikacyjnej ( w tym przygotowanie dokumentacji, prowadzenie rozmowy o pracę, szukanie ofert pracy, utrzymanie pracy).
Zajęcia będą przeprowadzone w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia się, odpowiednich do celu i formy prowadzenia zajęć. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju. Ponadto Uczestnicy/czki projektu zostaną zapoznani z zagadnieniami zasady równych szans i niedyskryminacji na rynku pracy oraz będą promowane wśród nich zawody stereotypowo przypisane jednej płci.

 

Przedmiot zamówienia

1. Pośrednictwo pracy

Do obowiązków pośrednika pracy należeć będzie, w szczególności:
- pośrednik pracy - nakierowanie UP na wybór oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami, nabycie umiejętności aplikacyjnej ( w tym przygotowanie dokumentacji, prowadzenie rozmowy o pracę, szukanie ofert pracy, utrzymanie pracy).

 

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Pośrednictwo pracy
a) Indywidualne spotkania z pośrednikiemVI-VII 2020 r. 1 spotkanie x 15 osób x 2h =30 h

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- dysponują minimum jedną osobą, posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie
w dziedzinie zgodnej z możliwością wykonywania zawodu pośrednika pracy

 

Warunki zmiany umowy

12.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
1. Terminu realizacji umowy;
2. Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
3. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Formularz ofertowy


2. oświadczenie o braku powiązań

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ofertę stanowią:

  1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

  2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

     

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 %
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 100 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = C min x 100 pkt
C o

gdzie:

C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto badanej oferty (zł)

 

Wykluczenia

Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Weryfikacja, powyższego zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOMARÓWKA PODLASKA/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

Adres

Wojska Polskiego 13

21-311 Komarówka Podlaska

lubelskie , radzyński

 

Numer telefonu

833535841

Fax

833534841

NIP

538-155-35-59

 

Tytuł projektu

Mogę więcej

 

Numer projektu

RPLU.11.01.00-06-0014/19

 

ZAŁĄCZNIKI:

załącznik nr 2. oświadczenie o braku powiązań

Utworzono dnia 09.06.2020, 12:06

załącznik nr 1. formularz ofertowy

Utworzono dnia 09.06.2020, 12:06

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 42

W tym miesiącu: 184

W poprzednim miesiącu: 98

Wszystkich: 3052

Deklaracja dostępności