Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia dla uczniów - stypendium szkolne 2020/2021

Czcionka:

Świadczenia dla uczniów - Stypendium szkolne 2020/2021


 

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń mieszka w Gminie Komarówka Podlaska

 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

Jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;

 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;

 • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;

 • dyrektorem szkoły, ośrodka.

wypełnij wniosek o stypendium, który możesz pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej lub ze strony : http://komarowka.naszops.pl/ Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 • w przypadku gdy dziecko jest uczniem szkół spoza terenu Gminy Komarówka Podlaska:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

Wniosek możesz złożyć w terminie od  1 lipca do  15 września, a w przypadku gdy jesteś słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 lipca do 15 października.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 (tj. 248 zł.). Świadczenie otrzymasz przelewem na numer konta, który wskazałeś przy składaniu wniosku. Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 • uchwała Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komarówka Podlaska


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zaświadczenie/oświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 26.08.2020, 15:13

Wniosek stypendium szkolne 2020/2021

Utworzono dnia 26.08.2020, 15:13

Przedłużenie terminu

Utworzono dnia 26.08.2020, 15:12

Obowiązek informacyjny - załącznik do wniosku

Utworzono dnia 26.08.2020, 15:12

Nr konta

Utworzono dnia 26.08.2020, 15:11

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Deklaracja dostępności